Beeld: fotocollage met Oshin Albrecht, Melissa Mabesoone, een akker, oude kasten, boeken en houten klompen. | buren

buren

Na hun explosieve voorstelling SPARE TIME WORK (2021), zet buren het onderzoek naar sociale rollen en machtsverhoudingen verder in shoe/farm. Deze keer vertrekken ze vanuit 2 specifieke plekken: een boerderij in Zeeuws-Vlaanderen en een schoenenwinkel langs de Belgische kust: de plekken waar ze opgroeiden.

Bij KAAP onderzoeken ze hoe deze werelden versmelten, hoe ze kunnen "schoenboeren" en welke positie het publiek kan innemen binnen deze verbeelding. Ze vertolken verschillende functies, staan aan het hoofd van het bedrijf en onderaan of naast de ladder: van schoenmaker, boer en knecht tot bediende en consument, van eenmansbedrijf tot keten. In Brugge gaan ze aan de slag met de typisch West-Vlaamse werkethiek van 'Doe mo deure' en 'Begun mo ni neffest je schoen te loopn' en trekken vanuit hun eigen ervaringen en fantasie als ‘dochters van’ de schoenen van onze (voor)ouders aan.

“Het werk van buren inspireert tot een geheel ander alternatief – iets als een kijken kijken kijken, van een man naar een vrouw, van de ene mens naar de andere, maar ook naar alles wat zich rondom bevindt. Het is een kijken dat allesbehalve tot een staat van onschuld is teruggebracht, maar waarin een verhoogd zelfbewustzijn over wat vooraf bepaald is niet tot apathie of inertie hoeft te leiden. De voorwaarde voor een dergelijk kijken is dat alle regels, rechten, plichten, wetten, gebruiken, dogma’s, doxa’s en codes van onze maatschappij en onze cultuur niet zozeer verdwijnen, als wel traag en roterend in de lucht komen te hangen, als voorwerpen in de cabine van een ruimteveer waarin geen zwaartekracht meer heerst. Alles is hetzelfde, en toch is bijna alles anders. (…) Met de kaarten die door het lot en de geschiedenis geschud en gedeeld zijn, valt er, zo suggereert het werk van buren, wel degelijk te spelen. De woorden van het scenario van ons leven kiezen we niet zelf, maar de zinnen wel.” – Christophe Van Gerrewey, De Witte Raaf, 2020 

 

eng

After their explosive performance SPARE TIME WORK (2021), buren continues its investigation of social roles and power relations in shoe/farm. This time they start from 2 specific places: a farm in Zeeuws-Vlaanderen and a shoe shop along the Belgian coast: the places where each of them grew up.

At KAAP, they explore how these worlds merge, how to "shoe farm" and what position the audience can occupy within this imagination. They interpret different functions, being at the head of the business and at the bottom or next to it: from shoemaker and farmer to servant and consumer, from one-man business to company chain. In Bruges, they engage in the typical West Flemish work ethic of 'Doe mo deure' and 'Begun mo ni neffest je schoen te loopn' and, from their own experiences and imagination as 'daughters of', they put on the shoes of our (grand)parents.

 

"The work of Buren inspires an altogether different alternative - something like a looking from a man to a woman, from one person to another, but also to everything around. It is a perception that is anything but reduced to a state of innocence, but in which a heightened self-awareness about what is predetermined need not lead to apathy or inertia. The precondition for such a perception is that all the rules, rights, duties, laws, customs, dogmas, doxas and codes of our society and our culture do not so much disappear as become sluggish and up in the air, like objects in the cabin of a space shuttle in which there is no more gravity. Everything is the same, and yet almost everything is different. (...) With the cards shuffled and dealt by fate and history, there is, as Buren's work suggests, room to play. We do not choose the words of the scenario of our lives ourselves, but the phrases do." 

– Christophe Van Gerrewey, De Witte Raaf, 2020