Foto: Anyuta Wiazemsky Snauwaert & Kim Snauwaert

Anyuta Wiazemsky Snauwaert & Kim Snauwaert

Anyuta en Kim zijn — zonder een traditionele liefdesrelatie te hebben — getrouwd om een duurzame levensgemeenschap te creëren waarvoor het noodzakelijk is dat Anyuta op het Belgische grondgebied wettelijk voor onbeperkte duur kan verblijven. Het opzoeken van deze ‘duurzame levensgemeenschap’ is de rode draad van BETWEEN US

Het medium van het ritueel, van een feest, is Anyuta bijgebleven en — naar aanleiding van haar nieuwe nationaliteit — wil ze een nieuw project voorstellen: BETWEEN US: verBELGingsfeest.

In tegenstelling tot een huwelijksfeest, is er geen vast format voor een ritueel om Belg te worden. Dat lijkt een gemis: het is net door bewust stil te staan bij belangrijke zaken dat ze betekenis kunnen krijgen. In tijden van veel maatschappelijke uitdagingen, zoals de oorlog in Oekraïne, vluchtelingencrisis, klimaatcrisis, coronacrisis... lijkt een oprechte reflectie over nationale identiteit een absolute noodzaak. Ze kiezen daarvoor een overgangsritueel als medium waarbij het publiek en de kunstenaar de betekenis van de woorden ‘nationale identiteit’ op een diepe, intense manier mentaal en lichamelijk ervaren. Dit overgangsritueel omvat het afscheid van de oude identiteit enerzijds en de toetreding of initiatie als Belg anderzijds.

Tijdens hun residentie in KAAP leggen ze de focus op welke dramaturgische keuzes er moeten gemaakt worden, welke materialen en scenografie ervoor zijn nodig. In deze residentie focussen ze op de ontwikkeling van de liminale fase van het ritueel. 

Uit de beoordeling van de commissie:

Het concept en de makers overstijgen intrinsiek landsgrenzen. 

Anyuta heeft 22 jaar in Rusland gewoond. Ze trouwde met Kim om een duurzame gemeenschap uit te bouwen.
Door hun artistiek parcours heeft BU diepe banden gesmeed met sterke partners zowel in Vlaanderen als in Brussel. Ze kunnen ook terugvallen op medewerkers uit verschillende disciplines en landen van herkomst.

BU wil een ‘heterotopische’ beleving creëren, een overgangsmoment dat noch publiek noch privaat is. VerBELGingsfeest staat stil bij het verwerven van een nieuwe nationaliteit en de impact op identiteit. Sinds de oorlog in Oekraïne is dit des te meer een maatschappelijk urgent thema.

De keuzes van wie haar omringen doorbreken het klassieke patroon waarin theatermakers vaak zitten. Ook de vormelijke keuze doet dat; met een ritueel lijkt de kunstenaar een nieuwe traditie te willen installeren. De Belgische nationaliteit krijgen is een puur administratieve transactie. De innovatie van de performance bestaat erin dat ze die onbewuste ‘traditie’ ombuigt tot een bewust ritueel.  

ENG

Anyuta and Kim, without having a traditional romantic relationship, got married to create a sustainable life community, for which it is necessary that Anyuta can legally reside indefinitely on Belgian territory. The search for this "sustainable life community" is the guiding thread of BETWEEN US.

The medium of ritual, of celebration, has stayed with Anyuta, and in light of her new nationality, she wants to propose a new project: BETWEEN US: the "verBELGing" celebration.

Unlike a wedding celebration, there is no fixed format for a ritual to become Belgian. This seems like a loss: it is precisely by consciously reflecting on important matters that they can acquire meaning. In times of significant societal challenges, such as the war in Ukraine, the refugee crisis, the climate crisis, the COVID-19 crisis, a genuine reflection on national identity seems like an absolute necessity. Anyuta and Kim choose a transitional ritual as a medium through which the audience and the artist can mentally and physically experience the meaning of the words "national identity" in a deep and intense way. This transitional ritual involves bidding farewell to the old identity on one hand and the induction or initiation as Belgian on the other.

During their residency at KAAP, they focus on making dramaturgical choices, determining the necessary materials and scenography. In this residency, their focus lies on the development of the liminal phase of the ritual.